گروه جغرافياي دانشجويان اردبيل

89

روش دومارتن:

روش دومارتن:

 

فرمول دومارتن:                     I=P/T+10

 

ضريب خشكي دومارتن                         =  I 

بارندگي سالانه به ميليمتر(mm)          P=

درجه حرارات سالانه (c)                        T=

 

طبقه بندي دومارتن:

*خشك    I < 10                 

نيمه خشك               19.9 >I > 10

مديترانه اي 23.9 >I > 20               

نيمه مرطوب              27.9 >I > 24

مرطوب                  28 > I > 34.9

بسيار مرطوب            I > 35

نمودار دومارتن كرمان

برطبق محاسبات انجام شده در فرمول دومارتن مقدار   i=5.92443 براي كرمان بدست مي آيد  بنابراين اقليم كرمان بر اساس طبقه بندي دومارتن خشك محسوب مي شود.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:22  توسط خانكشي زاده  |